انجام برخی کارها با معده خالی مضر است | بیماری

: کارشناسان عنوان می کنن باوجودیکه انجام بعضی کارا با معده خالی تجربه خوبی داره، مثل خوابیدن، اما بعضی کارا رو نباید با معده خالی انجام داد. کارشناسان عنوان می کنن باوجودیکه انجام بعضی کارا با معده خالی تجربه خوبی داره، مثل خوابیدن، اما بعضی کارا رو نباید با معده خالی انجام داد. : انجام […]