مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (3109)

3-8 – بررسی تیمارها40فصل چهارم : نتیجه و بحث4-1- تشخیص نماتدسیست طلایی سیب زمینی404-2- ارزیابی تغییرات فاکتورهای رشدی و نماتدی روی ارقام سیب زمینی مارفونا و سانته414-2-1-بررسی جدول مقایسه ی میانگین ها ترکیب های تیماری444-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3106)

4-4-5 بازمهندسی واحد عملیاتی توزیع814-4-6 بازمهندسی واحد عملیاتی اجرایی824-5 تدوین استراتژی‌های بازاریابی834-5-1 چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی844-5-1-1 مرحله اول: ورودی854-5-1-2 مرحله دوم: مقایسه87 4-5-1-2-1 نقاط قوت89 4-5-1-2-2 نقاط ضعف89 4-5-1-2-3 فرصت‌ها90 4-5-1-2-4 تهدیدها904-5-1-3 مرحله ادامه مطلب…

By 92, ago